Røde Kors Ressurssystemet

Ressurssystemet – et overblikk

Ressurssystemet skal gjøre det mulig for Røde Kors å samle ressurser - ustyr, materiell, kompetanse og opplæring - i ett felles system.

Ressurssystemet er eid av avdeling for Omsorg- og foreningsutvikling ved seksjonen for opplæring og Beredskapsavdelingen. Omsorg- og foreningsutvikling har ansvaret for kompetanse- og kursdelene, mens avdeling for hjelpekorps og nasjonal beredskap har ansvaret for logistikk-, materiell- og utstyrsdelene.

Nedenfor er en skjematisk fremstilling av ressurssystemet i Røde Kors.

Illustrasjon av ressurssystemet
Til toppen

Ressurssystemet og dets omgivelser

Nedenfor beskrives kort delsystemene, med vekt på kurs- og kompetansedelene.

Korsveien

Korsveien er Røde Kors intranett,og dermed frivilliges, tillitsvalgtes og ansattes startsted på internett for alle ting Røde Kors.

Ressurssystemet

Ressurssystemet er et felles nettbasert system for Røde Kors som møter organisasjonens behov for å registrere, koordinere og administere mannskaper, kompetanse, kursvirksomhet, eiendom og utstyr. Det er organisert i tre moduler: Kompetanse,kursadministrasjon og materiell/utstyr. Tilgangen er rollestyrt og de ulike rollene gir ulike rettigheter i systemet. Rollene settes i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar i organisasjonen. For eksempel vil lokalforeningsleder/korpsleder/operativ leder få fulle rettigheter over ressursene i sitt distrikt.

Rolletilgangen er nokså kompleks, bl.a. fordi Røde Kors har flere administrasjonsnivåer.For en mer detaljert rolleoversikt se Roller og tilganger Ressursssystemet

Følgende tabell er en forenkeling som viser hovedrollene:

REG I tillegg til tilgangene som MEDL har så kan REG registrere og oppdatere utstyrslister og eiendom som tilhører sin lokalforening/hjelpekorps. Rollen har tilgang til å søke materiell og utstyr på landsbasis. Rollen kan passe bra for personer som er ansvarlige for utstyr, så som hjelperegistrerere/ overlappere, administrative ledere.
MEDL De fleste medlemmer skal ha rolle MEDL i Ressurssystemet. Denne rollen innebærer at man har mulighet å registrere sin egen kompetanse og skrive ut et Røde Kors-CV. Som MEDL kan man også søke i kurskatalog og melde seg på kurs.
KOMP Rollen er tilpasset for personer som har spesielt ansvar for kurs og kompetanse. I tillegg til funksjonene som MEDL har tilgang til kan KOMP opprette nye kurs, administrere kurs samt redigere og kvalitetssikre kompetanse på andre i sin forening. KOMP har tilgang til å søke i rapporter over kompetanse på landsbasis.
LOG Rollen er tilpasset for personer med spesielt ansvar for utstyr. I tillegg til funksjonene som MEDL og REG har så kan LOG søke etter materiell og utstyr på landsbasis. Rollen er passende for eksempelvis lokalforeningsledere. I Hjelpekorpset kan denne rollen passe bra for operative ledere eller depotledere.
OPER Tilgang til funksjonene som MEDL, REG, KOMP og LOG har. OPER har en overordnet rolle og har tilgang til samtlige funksjoner som har med utstyr, eiendom og kurs- og kompetanse å gjøre. OPER kan:
  • Administrere kurs, melde andre på kurs og kvalitetssikre kompetanse til andre medlemmer i den egne avdelingen.
  • Avgjøre og administrere hvem som skal ha hvilken tilgang til systemet.
  • Søke i alle rapporter.
Rollen er passende for eksempelvis lokalforeningsledere, korpsledere, distriksansatte og operative ledere.
ADMK Rolle for ansatte sentralt med spesialansvar for kurs- og kompetanse.
DRAD Rolle for frivillige tilknyttet D-råd, og andre frivillige tilknyttet distriktskontoret.
ADML Rolle for ansatte sentralt med spesialansvar for utstyr- og materiell.
Til toppen

Ressurssystemet gir Røde Kors mulighet til å håndtere:

Kompetanse

Kompetansedelen av ressurssystemet skal dekkes organisasjonens behovet for å holde oversikt over tilgjengelig kompetanse. Ansatte, tillitsvalgte og registrerte frivillige kan registrere følgende kompetanser:

Oversikten skal gjøre det mulig for Røde Kors å forbedre sin beredskap og effektivitet på flere måter.

Kompetanseprofiler

Basert på den enkeltes registrerte kompetanse og de kompetansegivende opplæringstiltak som gjennomføres bygges det opp en kompetanseprofil. Den enkelte Røde Kors-er får en lett tilgjenglig oversikt over sine erfaringer, verv, og kurs. De operative delene av organisasjonen kan raskt hente ut oversikter over tilgjengelig kompetanse og utstyr til bruk i aksjoner. Sekretariatet kan bruke systemet i opplæringsvirksomhet, kursadministrasjon og generell kompetansebygging.

Til toppen

Kursvirksomhet

Kurs og kompetanse er en del av og understøtter utdanningsplanen gjennom en kurskatalog og kursadministrasjon.

Kursvirksomhet skal håndtere organisasjonens behov for:

  1. En elektronisk kurskatalog: Kursinformasjon med kurspåmelding.
  2. Kursadministrasjon:Håndtering av påmeldingslister, godkjenning, kursbevis.

Ressurssystemet har en modul for å opprette Røde Kors kursarrangement og administrere arbeidet rundt kurset, dvs. påmeldinger, godkjenning, kursbevis osv. Når kurset er gjennomført vil alle de med godkjente kurs automatisk få oppdatert kompetanseprofilen.

Oppretting av kursarrangement gjøres ved å velge fra eksisterende kursmaler. Det betyr at hvert kurs er laget som et ferdig oppsett med kursnavn, kursbeskrivelse, mål og innhold, etc. Dette kalles en kursmal. Hvert enkelt kurs finnes i kurskatalogen som en kursmal, og nye arrangementer opprettes fra disse kursmalene.

Hensikten med kursmaler er å lette arbeidet med å arrangere kursvirksomhet, sikre likt kursinnhold og forenkle distribusjon av informasjon om kursvirksomheten.

Til toppen

Utstyr og materiell

Utstyr og materiell-delen av ressurssystemet tar seg av de operative delene av organisasjonens behov for kontroll og oppfølging av lager og logistikk.

Basisfunksjonalitet Ressurssystemet

Registreringen og administreringen av materiell og utstyr er rollestyrt. Det betyr at mulighetene den enkelte har i systemet bestemmes av funksjonen han/hun har i lokalforenignen eller distriktet.

Muligheter for medlemmer og ansatte til selv:

Kompetanse

Kompetanseregistreringen er, jf, komptanseprofiler ovenfor, basert på at den enkelte enten er registrert medlem i vårt medlemsregister, eller ansatt.

Muligheter for medlemmer og ansatte til selv:

Til toppen

Kurs- og kursadministrasjon

Muligheter for registrerte frivillige og ansatte til selv:

Muligheter for administratorer, respektive lokalforeninger, Røde Kors-skolekoordinatorer, og kursansvarlige: